Persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens S.L.V.

S.L.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement  willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er  alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
S.L.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening  Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•    uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;

•    verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•    vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•    passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•    op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bestuur van S.L.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
          S.L.V. (ter attentie van het Bestuur)
          Ary Prinslaan 14
          3116 JA Schiedam
    of per mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door S.L.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
•    Ledenadministratie;
•    Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
•    Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de KNLTB en de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•    Geslacht;
•    Voorletter(s);
•    Voornaam;
•    Achternaam;
•    Adres;
•    Telefoonnummer(s);
•    E-mailadres;
•    Geboortedatum;
•    KNLTB nummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (o.a. KNLTB).
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten en onderhouden van de website van S.L.V. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal
Wij behouden ons het recht voor foto’s en/of video’s te mogen maken bij activiteiten en/of evenementen die door S.L.V. georganiseerd zijn. Deze foto’s en video’s plaatsen wij op de website van onze vereniging of andere sociale media, die op naam staan van S.L.V. (Facebook). Bij deelname gaat u hier automatisch mee akkoord.

Bewaartermijn
S.L.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om  persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•    Alle personen die namens S.L.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
•    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;
•    Wij maken een back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•    Alle vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Websitecookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
S.L.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
S.L.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u contact op te nemen met het Bestuur. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 
Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.